Što je vijeće

Vijeće je:

Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba je neprofitabilna institucija manjinske samouprave Roma na području Grada Zagreba, radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinicama područne
(regionalne) samouprave. Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba je jedini legalni i legitimni predstavnik roma Grada Zagreba, izabran na demokratskim izborima 18.Svibnja 2003.

Temelji osnivanja Vijeća su :

1.Ustav Republike Hrvatske
2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

3.Međunarodni akti o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

4.Nacionalni program za rome
Ciljevi Vijeća:

Afirmiranje i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih,prosvjetnih socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih! ekonomskih prava i interesa Roma. Zaštita i unaprjeđenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Roma. Stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i novih institucija od interesa za Rome na području djelovanja Vijeća. U ostvarivanju svojih ciljeva, Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima lokalne uprave i samouprave te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama.

Vijeće provodi slijedeće djelatnosti:

Predlaže tijelima Grada Zagreba mjere za unaprjeđenje položaja nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za romsku nacionalnu zajednicu. Ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima gradske samouprave.

Biva obaviješteno o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela jedinice samouprave a tiče se položaja romske nacionalne manjine.

Daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.
Razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima ( uključujući prijedloge zakona i drugih propisa u toku njihova donošenja ) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode čovjeka i građanina ( izborni sistem, ustrojstvo, nadležnost i načina rada državnih tijela, te lokalne samouprave i uprava i druga pitanja za romsku nacionalnu manjinu) i ostvarivanje građanskih, osobnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Roma iz Republike Hrvatske i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske.
Prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite unapređenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Roma i podnosi gradskim vlastima na području svog djelovanja, odnosno nadležnim državnim tijelima i institucijama, prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi.
Daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastuplenost u državnim tijelima, tijelima gradske samouprave i uprave i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama, te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska.a tiču se prava romske nacionalne manjine na odgovarajuće učešće i zastupljenost u javnim poslovima, uključujući i postove koji se odnose na zaštitu i unaprjeđenje položaja romske nacionalne manjine.

Surađuje o organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda. Vijeća Europe, Europske unije, OESS i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima romske nacionalne manjine i njihovim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj

STATUT VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA:

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba, na 16. sjednici, 31. siječnja 2005. u Zagrebu, donosi

STATUT

Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljem tekstu: Vijeće) je institucija manjinske samouprave Roma na području Grada Zagreba, radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinicama područne (regionalne) samouprave.

2) Temelj osnivanja Vijeća su:

a) članci 3., 14., 15. i 43. Ustava Republike Hrvatske, u kojima je proklamirano načelo da su sloboda, jednakost i nacionalna ravnopravnost najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske neovisno od njihovog nacionalnog, vjerskog ili drugog porijekla, da su u Republici Hrvatskoj ravnopravni pripadnici svih naroda ili manjina, te da se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zauzimanja za politička, nacionalna, kulturna, socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve;

b) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Ustavni zakon), kojima se uz ostalo priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima i uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava;

c) međunarodni akti o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina (Povelja Ujedinjenih naroda, Opća deklaracija o pravima čovjeka; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Dokumenti OESS: Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, Pariška povelja za Novu Europu i drugi dokumenti OESS koji se odnose na prava čovjeka, osobito Dokument kopenhaškog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji i Dokument moskovskog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji; Konvencija Vijeća Europe o zaštiti prava čovjeka i osnovnih sloboda, te protokoli uz tu Konvenciju; Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida; Konvencija o pravima djeteta i drugi međunarodni akti koje je Republika Hrvatska preuzela, potpisala ili ih je dužna potpisati kao zemlja članica Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija i institucija), a tiču se osnovnih prava i sloboda čovjeka i građanina i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i koji po članku 134. Ustava čine dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Članak 2.

1) Puni naziv Vijeća na hrvatskom jeziku glasi: Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba, a skraćeni naziv je VRNM ZG.

2) Puni naziv Vijeća na romskom jeziku glasi: Consilo e romengo minoriteti ando foro Zagreb, a skraćeni naziv je CRMZ.
3) Vijeće može koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: City Council of Roma National Minority of Zagreb, a skraćeni naziv je CCRNM of Zagreb.

Članak 3.

1) Oznaka Vijeća je kolski kotač sa 25 prečki.

2) Adresu sjedišta Vijeće utvrđuje posebnom odlukom.

3) Vijeće djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 4.

1) Vijeće je neprofitna pravna osoba.

2) Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina koji vodi tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave.

Članak 5.

1) Vijeće ima pečat, okruglog oblika, promjera 37 mm, koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka.

2) Vijeće, posebnom odlukom, uređuje oblik, broj i način upotrebe pečata Vijeća i sjedište iz članka 3. st. 1.

3) Svaki pečat mora sadržavati puni naziv Vijeća ispisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na romskom jeziku i pismu.

Članak 6.

1) Vijeće koristi znamenja i simbole te obilježava praznike romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

2) Znamenja i simbole te praznike romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj utvrđuje koordinacijsko tijelo vijeća romske nacionalne manjine, sukladno odredbama članka 33. stavka 5. Ustavnog zakona, posebnom odlukom.

3) Vijeće, posebnom odlukom, uređuje način korištenja znamenja i simbola odnosno obilježavanja praznika romske nacionalne manjine na području svog djelovanja.

Članak 7.

1) Vijeće ima Dan Vijeća.

2) Vijeće posebnom odlukom određuje datum i način obilježavanja Dana Vijeća.

II. CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

Članak 8.

Ciljevi Vijeća su:

1) Afirmiranje i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i ekonomskih prava i interesa Roma;

2) Zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Roma;

3) Stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Rome na području djelovanja Vijeća,

4) Razvijanje suradnje unutar romske nacionalne zajednice, suradnja romske nacionalne zajednice i ostalih naroda odnosno nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te suradnje romskih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj;

5) Suradnja i razvijanje odnosa s Romima izvan Republike Hrvatske, posebno razvijanje suradnje s Romima u svijetu.

Članak 9.

U ostvarivanju svojih ciljeva, Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima lokalne uprave i samouprave, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi sljedeće djelatnosti:

1) Predlaže tijelima Grada Zagreba mjere za unaprjeđenje položaja nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za romsku nacionalnu manjinu,

2) Ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima gradske samouprave,

3) Biva obaviješteno o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja romske nacionalne manjine,

4) Daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

5) Razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući prijedloge zakona i drugih propisa u tijeku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode čovjeka i građanina (izborni sistem, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalne samouprave i uprava i druga pitanja od interesa za romsku nacionalnu manjinu), o ostvarivanju građanskih, osobnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Roma iz Republike Hrvatske i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja, predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske;

6) Prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite i unapređenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Roma i podnosi gradskim vlastima na području svog djelovanja, odnosno nadležnim državnim tijelima i institucijama, prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi;

7) Daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastupljenost u državnim tijelima, tijelima gradske samouprave i uprave i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama, te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču se prava romske nacionalne manjine na odgovarajuće sudjelovanje i zastupljenost u javnim poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja romske nacionalne manjine;

8) Surađuje s organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske Unije, OESS i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima romske nacionalne manjine i njihovim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj

III. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 10.

1) Član Vijeća ima prava i dužnosti:

a) sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasati,

b) sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i pridonositi ostvarivanju njegovih djelatnosti;

c) sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima govoriti i glasati,

d) biti obaviješteni o radu i materijalno-financijskom poslovanju Vijeća;

e) davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Vijeća i njegovih tijela;

f) pridržavati se odredaba ovog statuta i drugih općih akata Vijeća;

g) čuvati podatke koje saznaju u obavljanju vijećničke dužnosti, a koji nose oznaku tajnosti,

h) čuvati i podizati ugled Vijeća,

2) Član Vijeća može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovoga statuta ili drugim aktima Vijeća.

Članak 11.

1) Članu Vijeća prestaje mandat:

a) ako podnese ostavku,

b) ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,

c) ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,

d) smrću.

2) Kada se po odredbama zakona i ovoga statuta ispune uvjeti za prestanak mandata, članu Vijeća mandat prestaje danom kada je odluku o prestanku mandata donijelo Vijeće.

3) U slučaju smrti, članu Vijeća prestaje mandat danom smrti.

4) Nakon isteka mandata Vijeća članovi Vijeća nastavljaju obavljati svoje dužnosti i ovlasti do konstituiranja novog saziva Vijeća.

5) Danom konstituiranja Vijeća prestaje mandat zastupnicima prethodnog saziva Vijeća.

IV. ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA

Članak 12.

1) Vijeće čini 25 članova Vijeća.

2) Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Vijeća, a odlučuje većinom glasova prisutnih.

3) Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća donosi Statut, Poslovnik, Program rada, Financijski plan, Završni račun; odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika Vijeća, o pristupanju odnosno istupanju iz koordinacionog tijela romske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske, o imenovanju i razrješenju stalnih predstavnika Vijeća u koordinacijsko tijelo romske nacionalne manjine, o prenošenju dijela svojih ovlasti na Predsjedništvo te u drugim slučajevima propisanim zakonom, ovim statutom ili Poslovnikom.

4) Vijeće odlučuje javnim glasanjem osim u slučajevima izbora i razrješenja predsjednika, zamjenika predsjednika ili kada tajno glasanje zatraži predsjednik ili 1/3 članova Vijeća.

Članak 13.

1) Sjednicu Vijeća saziva predsjednik, sukladno programu rada, najmanje jednom u mjesecu.

2) Sjednica se saziva, pismenim putem, najmanje 7 dana prije planiranog održavanja.

3) Iznimno, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 14.

1) Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 7 dana od dana kada to zatraži 1/3 članova Vijeća.

2) Takav zahtjev za izvanrednom sjednicom dostavlja se predsjedniku pismenim putem a sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijale za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagača.

3) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika ili član Vijeća ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.

Članak 15.

1) Vijeće ima prava i dužnosti:

a) donosi i tumači Statut,

b) donosi i tumači Poslovnik,

c) donosi Program rada,

d) donosi Financijski plan,

e) donosi Završni račun,

f) donosi odluke o načinu obavljanja i naknadi za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova,

g) donosi odluke o nagradama i naknadama za članove Vijeća, sukladno čl. 30. st. 2. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama,

h) donosi odluku o adresi sjedišta Vijeća,

i) donosi odluku o pristupanju i istupanju iz koordinacijskog tijela romske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske,

j) donosi odluku o suradnji s Vijećima i predstavnicima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

k) donosi odluku o suradnji s vijećima drugih nacionalnih manjina, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,

l) donosi odluku o prenošenju dijela svojih ovlasti na Predsjedništvo,

m) bira i razrješava predsjednika,

n) bira i razrješava zamjenika predsjednika,

o) bira i razrješava te utvrđuje broj i dužnosti potpredsjednika,

p) bira i razrješava stalne predstavnike i njihove zamjenike u koordinacijskom tijelu romske nacionalne manjine,

q) imenuje i razrješava, na prijedlog predsjednika, predsjednike radnih tijela,

r) predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine iz reda članova Vijeća nacionalnih manjina,

s) razmatra i usvaja izvještaje tijela koje bira i imenuje,

t) odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,

u) odlučuje o priznanjima i nagradama,

v) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i ovom Statutu.

2) Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki član Vijeća.

Članak 16.

1) Članovi Vijeća mogu imati, do iznosa skladnog odluci ministra nadležnog za opću upravu, pravo na redovnu nagradu odnosno naknadu troškova, koji su nastali u vezi s radom u Vijeću.(čl. 30 st.2 Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama).

Članak 17.

Tijela Vijeća su:

a) predsjednik,

b) zamjenik predsjednika,

c) potpredsjednici,

d) predsjedništvo.

1) Stalna radna tijela Vijeća su:

a) Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo,

b) Odbor za obrazovanje i šport,

c) Odbor za kulturu,

d) Odbor za informiranje i izdavaštvo,

e) Odbor za ljudska prava,

f) Odbor za zapošljavanje i stanovanje.

2) Na prijedlog predsjedništva, Vijeće može osnivati pododbore te druga stalna radna tijela, i davati im odlukom o osnivanju nadležnosti u dijelu područja nadležnosti Vijeća.

3) Za obavljanje određenih poslova i zadataka Vijeće može osnovati privremena radna tijela, čija se nadležnost, sastav i organizacija rada uređuju aktom o osnivanju.

4) Odbori, pododbori i druga stalna i privremena radna tijela za svoj rad odgovaraju predsjedništvu i Vijeću.

5) Organizacija i način rada Vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom.

Članak 18.

1) Vijeće ima predsjednika.

2) Vijeće bira predsjednika iz reda članova Vijeća, tajnim glasanjem.

3) Za izbor ili razrješenje predsjednika potrebna je većina glasova svih članova Vijeća sukladno čl. 12. st. 3. Statuta Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba.

4) Kada to zatraži pisanim putem 1/3 članova Vijeća, Vijeće odlučuje o razrješenju predsjednika.

5) Mandat predsjednika traje 4 godine.

6) Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.

Članak 19.

1) Predsjednik Vijeća ima prava i dužnosti:

a) predstavlja i zastupa Vijeće,

b) saziva, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Vijeća,

c) potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće,

d) potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je financijskog plana Vijeća,

e) podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,

f) predstojnik je Stručne službe Vijeća.

2) Predsjednik obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim statutom ili drugim aktima Vijeća.

Članak 20.

1) Vijeće ima zamjenika predsjednika.

2) Vijeće ima zamjenika predsjednika kojeg bira iz reda članova Vijeća, tajnim glasanjem.

3) Za izbor ili razrješenje zamjenika predsjednika potrebna je većina glasova članova Vijeća.

4) Kada to zatraži pisanim putem predsjednik ili 1/3 članova Vijeća, Vijeće odlučuje o razrješenju zamjenika predsjednika.

5) Mandat zamjenika predsjednika traje 4 godine.

6) Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Vijeću.

7) Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Vijeća u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

8) Uvjeti i postupak u kojima zamjenik predsjednika preuzima obavljanje dužnosti predsjednika uređuju se Poslovnikom.

9) Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavlja poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.

Članak 21.

1) Vijeće može imati pet potpredsjednika.

2) Vijeće potpredsjednike bira, iz reda članova Vijeća.

3) Za izbor ili razrješenje potpredsjednika potrebna je natpolovična većina nazočnih članova Vijeća.

4) Kada to zatraži pisanim putem predsjednik ili 1/3 članova Vijeća, Vijeće odlučuje o razrješenju potpredsjednika.

5) Mandat potpredsjednika traje 4 godine.

6) Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Vijeću.

7) Potpredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

8) Broj i dužnosti potpredsjednika Vijeće utvrđuje odlukom o izboru potpredsjednika.

Članak 22.

1) Vijeće ima Predsjedništvo.

2) Predsjedništvo je izvršno i koordinacijsko tijelo Vijeća.

3) Predsjedništvo, po funkciji, čine predsjednik, zamjenik predsjednika i pet potpredsjednika Vijeća.

4) Predsjednik Vijeća po funkciji je i predsjednik Predsjedništva.

5) Predsjedništvo za svoj rad odgovara Vijeću.

6) Predsjedništvo ima prava i dužnosti:

a) koordinira pripreme sjednice Vijeća,

b) razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže Vijeću akte i odluke iz njegove nadležnosti,

c) prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela Vijeća i daje prijedloge za unapređenje njihova rada, te koordinira aktivnosti na kojima djeluje dva ili više radnih tijela,

d) potvrđuje imenovanje i razrješenje članova radnih tijela,

e) koordinira realizaciju odluka Vijeća.

f) usklađuje rad stalnih predstavnika Vijeća u koordinacijskom tijelu Vijeća romske nacionalne manjine,

g) imenuje i razrješava, na prijedlog predsjednika odbora i drugih radnih tijela, članove odbora i drugih radnih tijela,

h) imenuje i razrješava privremena radna tijela, dajući im aktom o osnivanju dio ovlasti iz svog djelokruga,

i) odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, službena putovanja u zemlji i inozemstvu,

7) Predsjedništvo može, ako ga za to ovlasti Vijeće posebnom odlukom, obavljati i poslove iz nadležnosti Vijeća osim poslova koji su odredbama Ustavnog zakona u isključivoj nadležnosti Vijeća.

8) Predsjedništvo obavlja i druge poslove određene, ovim statutom ili drugim aktima Vijeća.

9) Organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za djelovanje Predsjedništva uređena su Poslovnikom.

V. IMOVINA, FINANCIRANJE I STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA

Članak 23.

1) Vijeće kao dobar gospodar raspolaže svojom imovinom.

2) Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

3) Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.

4) Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama sukladno važećim propisima za to područje.

5) U slučaju prestanka rada Vijeća, imovina Vijeća daje se na upravu i čuvanje Gradu Zagrebu. Imovinu predanu na upotrebu i čuvanje, Grad Zagreb će vratiti Vijeću odmah nakon obnove njegovog djelovanja.

Članak 24.

1) Grad Zagreb, sukladno Ustavnom zakonu, osiguravaju sredstva za rad Vijeća, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća.

2) Materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se i iz sljedećih izvora:

a) dotacija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske,

b) sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija,

c) donacija,

d) poklona,

e) nasljedstva,

f) ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

3) Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno po za to važećim propisima koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.

4) Vijeće ima žiro-račun a može imati i devizni račun.

5) Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog prometa ako ovim statutom ili drugim aktom nije drugačije određeno.

6) Vijeće svojim aktom može prema potrebi detaljnije urediti materijalno i financijsko poslovanje Vijeća.

7) Prihodi i rashodi Vijeća utvrđuju se financijskim planom, a financiranje se provodi prema financijskom planu i odlukama Vijeća.

8) Eventualni višak primitaka nad izdacima (dobit) prenosi se na sljedeću godinu i koristi za financiranje rada Vijeća.

Članak 25.

1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može osnovati Stručnu službu.

2) Stručnu službu čine jedna ili više osoba angažiranih za obavljanje poslova iz prethodnog stava ovog članka.

3) Posebnim aktima Vijeće uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

4) Vijeće može, posebnim ugovorom, Stručnu službu organizirati u suradnji s drugim vijećima, nacionalnim organizacijama i institucijama Roma, tijelima lokalne odnosno područne samouprave ili na drugi način.

5) U slučaju iz prethodnog stava ovog članka, posebnim ugovorom će biti uređena sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

VI. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Članak 26.

1) Rad Vijeća je javan.

2) Radi ostvarivanja načela javnosti rada može se omogućiti predstavnicima sredstava javnog informiranja da neposredno prate rad Vijeća ili se o tome mogu davati priopćenja.

3) Za ostvarivanje načela javnosti brine se predsjednik i Odbor za informiranje, izdavaštvo.

4) Radi ostvarivanja javnosti rada Vijeća mogu se izdavati publikacije i bilteni ili osnovati stalna sredstva informiranja.

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 27.

1) Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

2) Tumačenje odredbi Statuta daje Vijeće.

3) Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom Vijeća.

4) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 13, 8. srpnja 2004. godine.


Uredivi element

.

Kontakt

Vijeće romske nacionalne manjige Grada Zagreba
Tina Ujevića br. 9
10 000 Zagreb

Tel: +385 1 3631 445
Fax: +385 1 3636 505
E-mail: vijecerom@net.amis.hr

Web: https://www.vrnmgz.hr

Radno vrijeme ureda:
Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 16:00